Programi održavanja

Nudimo različite programe održavanjau zavisnosti od potreba i zahteva naših klijenata. Naše službe Vam stoje na raspolaganju 24h dnevno. Takođe, nudimo i kredite za skupštine stanara, kao i kredite za stanare pojedinačno. Iza nas stoji 6 godine rada, bez ijednog otkazanog ugovora.

REDOVNO ODRŽAVANJE OBUHVATA:

ODRŽAVANJE LIFTOVA:

Redovno održavanje liftova (servisiranje) vrši se jednom mesečno i obuhvata:

-Sve popravke na liftu u kojima nije potrebno menjati neki od delova (ako treba zameniti deo, to se dodatno naplaćuje preko stavke 11).
-Proveru pravilnosti rada svih sigurnosnih uređaja, a naročito rada sigurnosnih uređaja kočnice pogonske mašine, hvatačkog uređaja, graničnika brzine, krajnih sklopki, odbojnika, vrata voznog okna i zabrave voznog okna.
-Proveru noseće užadi ili lanaca i njihove veze sa kabinom i protiv-tegom
-Proveru vuče koja se ostvaruje preko trenja i užegnjača
-Proveru izolacije svih strujnih kola i njihovih veza sa uzemljenjem
-Čišćenje i podmazivanje delova lifta
-Proveru ispravnosti rada lifta pri vožnji od stanice duž vozbog okna u oba smera i pri stajanju
-Zamenu signalnih sijalica i sijalica u kabini lifta, voznom oknu i  mašinskoj kućici
-Zamena prekidača za svetlo i uloška osigurača u mašinskoj kućici
-Zamena razbijenog stakla na vratima kabine

ODRŽAVANJE HIDROUREĐAJA

Redovno održavanje hidrouređaja tipa hidrofor, hidrocel ili drugo pumpno postrojenje za povišenje pritiska vode, vrši se jedanput mesečno, a obuhvata:

-Konstatacija kvara na hidrourešaju i otklanjanje ukoliko ne treba zamena nekog dela (ako treba zameniti deo, to se dodatno naplaćuje preko stavke 11)
-Provera pravilnosti rada sa podešavanjem delova hidrouređaja (manometar, ventilsigurnosti, pritisna sklopka, ventil za pražnjenje)
-Provera pravilnosti rada motora i pumpe sa podešavanjem bimetala i vremenskih relea i popravkomili zamenom nagorelih ili oštećenih veza
-Preglde provere signalizacije hidrouređaja
-Popravka odbojnih ventila (zamena gumica)
-Čišćenje i podmazivanje delova hidrouređaja i čišćenje radne prostorije
-Duvanje vazduha u hidro posude ili kazane
-Provera pravilnosti rada hidrouređaja u ciklusu od uključenja do isključenja
-Promena ciklusa rada pumpi sa popravkom tipa podešavanja i dotezanja veza i prebacivanjem automatike sa radnog na rezervno postrojenje
-Prepakivanje i popravka svih ventila na hidrouređajima
-Šelnovanje oštećenih vodova u hidropostrojenju
-Farbanje hidroforskih kazana zaštitnom bojom
-Konstatovanje kvara

ODRŽAVANJE VODOVODA I KANALIZACIJE I GREJANJA

Redovno održavanje vodovoda i kanalizacije vrši se tromesečno i obuhvata:

-Pregled i proveru vodovodnih i kanalizacionih cevi
-Pregled i proveru raznih priključaka i ventila
-Provera instalacija centralnog grejanja
-Zatvaranje vode u zgradi u slučaju otklanjanja havarije
-Šelnovanje oštećenih vodovodnih cevi
-Prepakivanje hidrantskih ventila i svih vrsta propusta ventila kod točećih mesta u stanu i na zajedničkim vertikalama i horizontalama u zgradi (izuzev „EK“ ventila)
-Odgušenje vertikalne i horizontalne kanalizacione instalacije u zgradi (mašinsko)
-Odgušivanje odvoda u stanu od WC šolje, kade, umivaonika, sudopere i podnog slivnika
-Blindiranje procurelih radijatora na radijator vezama
-Odzračivanje sistema grejanja na odzrakama u zgradi i radijatora u stanu na odzračnim slavinama
-Promena gumica na vodokotliću.
-Promena gumica na slavinama.
-Nabavka i zamena plovka vodokotlića
-Konstatovanje kvara, kako u zgradi tako i u stanovima.

ODRŽAVANJE ELEKTRO-INSTALACIJA

Redovno održavanje elektro-instalacija vršis e povremeno u zavisnosti od stanja objekatai vrste instalacija koje se u njemu nalaze:

-Pregled glavnog razvodnog ormara i dotezanje klema u njemu.
-Pregled i kontrola klasičnih elektro-instalacija
-Pregled agregata za nužno i panično svetlo
-Provera ispravnosti ventilacionih urešaja za prinudnu ventilaciju
-Provera ispravnosti i održavanje interfona, kablovskih i antenskih uređaja i sl.
-Podešavanje stepenišnog automata i vremenskog prekidača za dežurno svetlo.
-Promena prekidača i utikača u stanovima.
-Promena sijaličnih grla u stanovima.
-Promena patrona topljivog osigurača.
-Promena sijalica i tastera u ulazu jednom mesečno, a po potrebi i češće.

DEŽURNA SLUŽBA

-Oslobađanje lica i stvari iz zaglavljenog lifta i puštanje lifta u pogon pod uslovom da zaglavljivanje nije bilo uzrokovano većim kvarom
-Promena patrona topljivog osigurača u slučaju nestanka struje.
-Šelnovanje instalacije vodovoda ili grejanja ako su cevi vidljive i pristupačne, odnosno zalivanje kanalizacione cevi
-Odgušienje kanalizacione cevi od ulivnog mesta sanitarnog uređaja do šahta
-Zatvaranje vode kod havarije vodovodne, kanalizacione ili instalacije centralnog grejanja, ako se standardnom metodom šelnovanja ili zalivanja havarija ne može privremeno sanirati
-Odzračivanje instalacije centarlnog grejanja
-Demontaža naprslih grejnih tela sa blindiranjem cevne mreže
-Intervencija u slučaju požara ili poplave za isklučenje instalacije i postrojenja

Sve navedene aktivnosti i poslovi tekućeg (redovnog) održavanja, izlasci dežurne službe i administrativne usluge naplaćuju se preko stavke 3. Stalni troškoviodržavanja objedinjene naplate JP „Informatika“ Novi Sad, Bulevar cara Lazara broj 3, bez ikakvih dodatnih troškova.

Pored navedenih poslova tekućeg (redovnog) održavanja postoje i poslovi investicionog održavanja po posebom radnom nalogu, koji iziskuju trošak materijala, opreme i rada, i oni se naplaćuju preko stavke 11. Promenjivi troškovi održavanja u objedinjenoj naplati JP „Informatika“ ili na drugi način koji se utvrđuje na osnovu ponude.

Naša firma pored redovnog održavanja objekta može ponuditi stanarima i niz drugih usluga:

Keramičarske radove.
Molersko-farbarske radove (krečenje stanova).
Renoviranje kupatila.
Popravka parketa (hoblovanje i lakiranje).
Prepravke električnih instalacija u stanovima.
Bravarske radove.
Prepravke grejne instalacije.
Ugradnju i servis klima uređaja.